Voorontwerp van een wet over een nieuwe jaarlijkse belasting op de effectenrekeningen / Opmerkingen van Advisius


(9 december 2020)

In afwachting van de ontwerptekst.

Zoals reeds uitvoerig in de pers vermeld, heeft de Belgische regering beslist om een nieuwe versie van de jaarlijkse belasting op de effectenrekeningen in te voeren (de vorige versie werd op 17 oktober 2019 door het Grondwettelijk Hof nietig verklaard, met name ter ondersteuning van de middelen die door de stichter van Advisius, Me Laurent Donnay de Casteau, werden aangevoerd).

Tot nu toe is er nog geen ontwerptekst openbaar gemaakt. De tekst van het nieuwe voorontwerp is intussen wel naar de Raad van State verzonden voor advies teneinde de wettigheid van de ontwerptekst na te gaan, een bijbehorende fase bij de totstandkoming van een wet. Het advies zal hierna samen met het wetsontwerp worden gepubliceerd, waarschijnlijk nadat het voorontwerp in meer of mindere mate is gewijzigd, in overeenstemming met het advies van de Raad van State.

Ter herinnering, geven he hieronder een korte samenvatting van de inhoud van het voorontwerp:

 Wat ?

 • Effectenrekeningen waarop financiële instrumenten met een gemiddelde waarde van meer dan 1.000.000 EUR staan.
 • Belastbare financiële instrumenten: alle financiële instrumenten zullen opgenomen worden in de belastbare grondslag.

Wie ?

 • Het bestaan van een effectenrekening is op zich de belastbare materie, ongeacht het aantal titularissen, ongeacht de hoedanigheid van de titularissen (natuurlijke personen of rechtspersonen) en ongeacht de rechten van de titularissen. Er zijn enkele uitzonderingen van toepassing.

Waar ?

 • Alle effectenrekeningen die zich in België bevinden, met inbegrip van de effectenrekeningen van niet-inwoners (niet-inwoners kunnen worden beschermd door een belastingverdrag, te analyseren van geval tot geval).
 • Ook buitenlandse effectenrekeningen van Belgische inwoners worden in aanmerking genomen.

Hoeveel ?

 • Jaarlijkse belasting van 0,15%.

Deze nieuwe versie van de belasting op de effectenrekeningen is betreurenswaardig wat betreft de werking ervan en volgens ons vatbaar voor kritiek op een aantal punten. Men benadrukt hierbij het feit dat het risico bestaat dat België haar zelfuitsluiting zal versterken op internationaal vlak en meer bepaald in het kader van de financiële activiteiten uitgevoerd door niet-inwoners (bedrijven en natuurlijke personen).

Wat kan er gaan worden ?

Volgens wat er voorlopig bekend is gemaakt en zonder verassing voor ons, zal de Raad van State waarschijnlijk enkele belangrijke kritiekpunten uiten op de voorgestelde nieuwe belasting op de effectenrekening.

Wij zullen de werkingsprincipes van de nieuwe belasting (in de versie zoals herzien naar aanleiding van het advies van de Raad van State) en de overeenstemming ervan met de Grondwet en het Europees recht zeer zorgvuldig onderzoeken. Afgezien van de politieke keuzes die zijn gemaakt, die niet aan een rechterlijke toetsing zijn onderworpen, kunnen deze keuzes niet in strijd zijn met de fundamentele rechten en vrijheden die door de Belgische Grondwet worden gewaarborgd, in het bijzonder het beginsel van gelijkheid in belastingaangelegenheden en het daaruit voortvloeiende beginsel van non-discriminatie. Daarom moet de conformiteit van het project worden onderzocht, rekening houdend met de volgende elementen:

 • Aard van de belasting.
 • Rechtvaardiging van de verschillen (en onverschillen) tussen effectenrekeningen.
 • Rechtvaardiging van de drempel van 1 miljoen EUR.
 • Overeenstemming met de Europese regels.
 • Omvang van de antimisbruikbepaling.

 

Wij blijven tot uw beschikking voor elke actie of vraag die u heeft, met bijzondere aandacht voor dit onderwerp.

Zorg goed voor jezelf.